Jjmklk

گلنامه

22.12.2011 16:47

گلنامه

          ((گلنامه)) د څېړنپوه عبدالله بختانى خدمتگار د يو شعر عنوان دى ، چې د کتاب په بڼه په ١٣٨٠ هـ ل کال کې په ٣٤ مخونو کې چاپ شوى دى :

          د کتاب په پيل کې د سريزې پرځاى لاندې شعر چاپ شوى دى :

گلښايست

گل ښايست دى ښايست گل دى د گلبڼ
ښايست رنگ دى رنگ ښايست دى د چمن
ښايست شرنگ دى خوږ آهنگ خوږه ټپه ده
ښايست رنگ دى د گلشن ، نه د گلخن

آواره يم د اغزيو په رغزو
پته نشته د گلونو د مزو
پيرياني غوندې د قاف څوکوته خيژم
هلتــــــــه هـــــــم زه يـــــــم او څوکـــــې د اغــــــزو

                                                                                                                                ستاسو خدمتگار بختانى

                                                                                                                                     ننگرهار – جلال آباد

                                                                                                                                   د ١٣٧٧ د دلو ١٤ مه