Jjmklk

ويرنې

22.12.2011 16:53

ويرنې

          ((ويرنې)) په ١٣٨١ هـ ل کال کې د دانش په مطبعه کې په ٩٥ مخونو کې چاپ شو . دا کتاب د څېړنپوه عبدالله بختانى خدمتگار د ويرنو مجموعه ده .

          په دې برخه کې د بيلگې په ډول ددې کتاب هغه برخه وړاندې کوم چې د استاد گل پاچا الفت د وفات په اړه ليکل شوى دى :

د الفت وفات

ادب پرېواته له جوش او له خروشه
اديبان له ډېره غمه شول بې هوشه
قلم مات شو زړه يې وچاود چه يې وليد :
د شاعر چاودلى زړه د غم له جوشه
په گلبڼ کښې د بلبل نغمه شوه غلې
د الفت د مينې ژبه شوه خاموشه
د خزان سيلۍ گلونه تار په تار کړل
سوړ بازار کښې ناورو غږ له گلفروشه
شو وطن اغزي اغزي گل ترمې ترمې
په کوم کال کښې؟
ځواب راغى له سروشه :
((اى د غم درد او دوک کاله)) راته ((غم شوې))
((يار)) مو ولاړ ((د الفت شمع شوه خاموشـــه))